Lathund Journal

Hem / Nyheter

Denna patient deltar i en randomiserad klinisk prövning som kallas PACUTI och har studie-ID XXXXXX. Patienten har idag 20XX-XX-XX mottagit muntlig och skriftlig information om forskningsstudien PACUTI och givit sitt skriftliga samtycke till deltagande i studien genom att signera samtycke. Patienten har fått en kopia på signerat samtycke. Patienten uppfyller inklusionskriterierna och inga exklusionskriterier i studien. Patienten randomiseras till pivmecillinam och amoxicillin/klavulansyra eller ertapenem eller ciprofloxacin eller trimetoprim-sulfa. Varken behandlande läkare eller patient är blindade för typ av studieläkemedel. Studien pågår i 28 dagar från randomisering. Uppföljning sker via telefon av studiesjuksköterska 10 dagar efter avslutad antibiotikabehandling samt via journalgranskning 30 till 60 dagar efter randomisering.